Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője

 • Név: Bali Imréné szállásadó
 • Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György út 21.
 • dozsaapartman@gmail.com
 • +36703826565
 • Törvényes képviselő: Bali Imréné szállásadó
 • Kapcsolattartó adatvédelmi ügyekben: Bali Imréné szállásadó

2. A kezelt adatok meghatározása

 • név
 • lakcím,
 • születési dátum
 • gépkocsi rendszám
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • érkezés/elutazás dátuma
 • gyerekek neve, születési ideje
 • személyi igazolvány/ útlevél szám
 • állampolgárság

4. Az adatkezelés célja

 • név, lakcím számlázáshoz szükséges
 • az életkor az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség megállapításához szükséges
 • gyerekek életkora az árképzés miatt is szükséges
 • a rendszám a parkolás és NTAK adatszolgáltatási kötelezettség miatt szükséges
 • az e-mail cím elkérése NTAK adatszolgáltatási kötelezettség miatt szükséges
 • a telefonszám célja, hogy a vendég az ott-tartózkodás idején elérhető legyen
 • a személyi igazolvány száma NTAK adatszolgáltatási kötelezettség miatt szükséges
 • az állampolgárságra vonatkozó adat statisztikai és NTAK adatszolgáltatási kötelezettség miatt szükséges

5. Az adatkezelés jogalapja

 • név és lakcím esetén Számvitelről szóló 2000. évi C. tv 169.§ (1) bekezdésében foglalt jogszabályi kötelezettség teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • név és az igénybe vevők életkora esetén a helyi adóról szóló 1990. évi C. tv. 30-31.§) jogszabályi kötelezettség teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • e-mail cím és telefonszám és személyi igazolvány szám és állampolgárság esetén az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 • rendszám esetén a szerződés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • törzsvendég adatok tekintetében az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 • a szobakártya adatai esetében az adatkezelő jogos érdeke – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei

– az adatkezelő szolgáltatását az érintett nem tudja igénybe venni, így az adatkezelésre nem kerül sor.

7. Az adattovábbítás

– az adatok továbbítására kizárólag az NTAK rendszerébe kerül sor

– harmadik országba adattovábbításra nem kerül sor.

8. Az adattovábbítás jogalapja

– jogszabályi kötelezettség teljesítése

9. A személyes adat kezelésének időtartama

 • számlázási név, lakcím – 8 év
 • igénybevevők neve és életkora, személyi igazolvány száma és az állampolgárság – a tárgyév utolsó napját követő 5 év
 • e-mail cím – a tárgyév utolsó napját követő 5 év
 • rendszám, telefonszám – a tárgyév utolsó napját követő 5 év

10. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra hogy,

 • az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

11. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk

– profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor

12.Adatok tárolása, adatbiztonság

Az adatkezelő az adatokat papír alapú vendégkönyv című nyilvántartásban a saját székhelyén  találhatóak meg. Az adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

13. Hatósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Hajdúszoboszlói Járásbíróság  Hajdúszoboszló, Kálvin tér 6/a.

Levelezési cím :  4201 Hajdúszoboszló, Pf. 125.        e-mail: hajduszoboszloijb@birosag.hu

Központi telefonszám: +36 52 362 249

                                  fax: +36 52 557 743 

Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

14. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

Az adatkezelő adatvédelmi szabályzata http://dozsaapartman.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

 címen érhető el.